Publisher's Description

Inesoft Cash Organizer 2008 Premium

Inesoft Cash Organizer 2008 Premium Publisher's Description

Inesoft Cash Organizer 2008 Premium
nesoft Cash Organizer 2008 Premium - program dla personalnych finansów mo?e dzia?a? jako samodzielny program, lub pracowa? razem z Microsoft Money i Intuit Quicken. Dost?p do twoich rachunków bankowych, balansów kart kredytowych, bud?etu, projektów i zaplanowanych transakcji na twoim palmtopie, gdziekolwiek jeste?. Dostosowywane interaktywne raporty poka??, na co przeznaczasz ?rodki, powiadomienia nie pozwol? przepu?ci? wa?ne p?atno?ci lub przekroczenia limitów kart kredytowych. Cash Organizer to wszystko czego potrzebujesz i troch? wi?cej. ?atwe wprowadzanie nowych transakcji bez u?ycia pióra Unikalny system ABC Bar dla szybkiego wprowadzania nowych transakcji mo?na dostosowa? dla ka?dego j?zyka, zarówno dla prawo i lewor?cznych osób. Bud?et Program daje mo?liwo?? stworzenia ró?nych grup bud?etu dla dok?adniejszej kontroli celi, na które s? przeznaczone ?rodki. Dzi?ki opcji w??czenia do bud?etu zaplanowanych transakcji, mo?esz bez problemów przewidzie? swoj? sytuacj? na wybrany dzie? w przysz?o?ci. Dost?pne ?rodki umo?liwi? precyzyjn? kontrol? wydatków i u?atwi? oszcz?dzanie. Rejestr transakcji Przegl?danie i edycja transakcji to najcz??ciej wykonywane czynno?ci. Dlatego Inesoft Cash Organizer zosta? wyposa?ony w ?rodki, w znacznej mierze usprawniaj?ce korzystanie z PDA filtrowanie, wyszukiwania, tworzenie duplikatów i przemieszczania transakcji pomi?dzy rachunkami bankowymi. Osobny modu? dla zaplanowanych p?atno?ci mo?liwo?? ustali? okres, na jak d?ugo program b?dzie si?ga? w przysz?o??. Mo?esz przegl?da? list? zaplanowanych transakcji dla dowolnej daty. W oknie projektów sortowanie transacji jest równie? mo?liwe. Zaplanowane p?atno?ci Inesoft Cash Organizer oferuje niespotykane mo?liwo?ci w zarz?dzaniu zaplanowanych transakcji. Mo?esz pogrupowa? p?atno?ci, ustala? okresy powtarzalno?ci, a nawet ustawi? automatyczne zachowanie do rejestru wybranych transakcji. Prowadzenie listy zaplanowanych transakcji zwi?ksza dok?adno?? symulacji sytuacji finansowej w przysz?o?ci. Dodatkowo Cash Organizer mo?e tworzy? wpis do kalendarza dla wybranych transakcji w postaci zada? do wykonania. Wtyczka Today Dla przegl?dania najwa?niejszych dla ciebie danych nie musisz w??cza? g?ównego programu. Wystarczy, ?e wybierzesz, które dane najbardziej ci? interesuj? i Inesoft Cash Organizer wyprowadzi aktualne dane na ekran Today. To mog? by? wybrane rachunki gruby rachunków bankowych, kategorie bud?etu, nadchodz?ce p?atno?ci. Dane b?d? uaktualniane i w czytelny sposób prezentowane na ekranie. Raporty Inesoft Cash Organizer ma wbudowane 10 typów, wpe?ni dostowowywanych raportów, ka?da zmiana w filtworaniu transakcji mo?e by? zachowana dla pó?niejszego u?ytku w zak?adce Moje Raporty. Wszystkie raporty s? interaktywne i posiadaj? rozbudowany system raportów wspomagaj?cych. Dozwolona jest edycja transakcji w bezpo?rednio w raportach, wszystkie obliczenia s? uaktualniane automatycznie. Wyniki raportów mog? by? zachowane w ro?nych formatach i wykorzystane w innych programach: Excel, TXT, PDF, HTML, BMP, albo wydrukowane bezpo?rednio z PDA, bez u?ycia komputera. Synchronizacja danych Inesoft Cash Organizer to samodzielny program finansowy, ale mo?e dzia?a? wspólnie z Microsoft Money i Intuit Quicken poprzez modu? synchronizacji danych finansowych. Mo?esz synchronizowa? nast?puj?ce dane z Microsoft Money: Rachunki Kategorie i sub-kategorie Waluty Bud?ety i grypy bud?etów Transakcje Projekty i sub-projekty Odbiorców Mo?esz synchronizowa? nast?puj?ce dane z Intuit Quicken: Rachunki Kategorie i sub-kategorie Waluty Transakcje Projekty/klasyfikacje i sub-projekty Kalkulator kredytów Kalkulator kredytów to proste narz?dzie, które pozwoli obliczy? rzeczywisty koszt kredytu w kilka sekund i sprawdzi?, czy kredytodawca nie stosuje ukrytych op?at i stawka procentowa jest zgodna z reklamowan?. Po obliczeniu miesi?cznych rat, mo?na zachowa? wynik jako zaplanowan? transakcj?. Kopia bezpiecze?stwa Inesoft Cash Organizer gwarantuje bezpiecze?stwo twoich danych. Przy zastosowaniu si? do instrukcji, program stworzy dwie kopie zapasowe danych. Jedna kopia mo?e by? przechowywana na karcie pami?ci, a drug? ActiveSync automatycznie zachowa na twoim komputerze PC. Kopie zapasowe dla zwi?kszenia poufno?ci s? szyfrowane.
Publisher Inesoft
Date Added

Related Tags:

transakcj    transakcji    organizer    cash    dzie    zaplanowan    program    nesoft    jest    zaplanowanych   
Try It Get Full Version Home PageWrite Your Opinion

Submit your review for Inesoft Cash Organizer 2008 Premium

Your Name:
Rating:
Comment:
Control:
Please enter the word above
into the Control box.
Other Publisher's Products
Inesoft Phone 7 Eng

Inesoft Phone 7 Eng

Inesoft Phone 7 will turn your Windows Mobile communicator into the best phone you ever had. It will allow you to find contacts momentary, a few ta...
more about Inesoft Phone 7 Eng
 

Inesoft Address Book 3

Inesoft Address Book 3 przekszta?ci twój komunikator w wygodny telefon. Program pozwoli odnajdywa? potrzebne kontakty b?yskawicznie, niezale?n...
more about Inesoft Address Book 3
Inesoft CalcNote Eng

Inesoft CalcNote Eng

CalcNote 2.5 is a calculator, notepad , converter unit and month calendar in one. CalcNote emulates standard desktop Calculators, Notes, Converter...
more about Inesoft CalcNote Eng
CalcNote

CalcNote

CalcNote 2.5 to kalkulator, notes, przelicznik miar i kalendarz w jednym. CalcNote zast?puje biurko, na którym znajdziesz kalkulator, notes, p...
more about CalcNote
Inesoft Cash Organizer 2011 Premium Eng

Inesoft Cash Organizer 2011 Premium Eng

Inesoft Cash Organizer 2011 Premium helps you take control of your finances at any time. Cash Organizer unites all your accounts in one place, watc...
more about Inesoft Cash Organizer 2011 Premium Eng
 

Inesoft PrintCE SDK

Overview PrintCE SDK PocketPC / WinCE / Windows CE .NET PrintCE SDK PocketPC / WinCE is complete solution for you if you want to add printing f...
more about Inesoft PrintCE SDK
 

Inesoft PrintCE SDK Source Code

Windows Mobile Printing SDK Source Code When you develop a program on eMbedded Visual C++, Visual Basic, or Visual Studio 2003/2005 .Net Compac...
more about Inesoft PrintCE SDK Source Code
 

Inesoft Calendar 2 Eng

Simplify the organisation of your schedule. Plan the time and be in a course of affairs of your family or employees. Inesoft Calendar unites...
more about Inesoft Calendar 2 Eng
 

Bundle Inesoft Cash Organizer & Inesoft Phone 7 ENG

Inesoft Cash Organizer 2011 + Inesoft Phone 7. Save 25%!
more about Bundle Inesoft Cash Organizer & Inesoft Phone 7 ENG

Related Products
Interactive Resume Builder

Interactive Resume Builder

by Higher Math RSS Feeds
Build your resume in just minutes. Instant download. Includes lots of online resume writing and job search advice. Only $15.95. Interactive Resu...
more about Interactive Resume Builder
Farsight Calculator

Farsight Calculator

by farsightsoft inc RSS Feeds
Farsight Calculator is a easy-to-use programmable calculator which allows you to save your calculating process as a program or function,and perform...
more about Farsight Calculator
HomeStuff

HomeStuff

by Stuffware RSS Feeds
HomeStuff is a software product that will assist you with keeping track of your personal assets such as the contents of your home, rental or cond...
more about HomeStuff
Maid Manager Pro

Maid Manager Pro

by Lazy Bayou RSS Feeds
Great program for any size maid service and home/office  cleaning business for both home and commercial accounts. Its hard to stay organized...
more about Maid Manager Pro
Handy Man Pro

Handy Man Pro

+ + + + +
by Lazy Bayou RSS Feeds
Just released, Handy Man Pro is setting the mark for Handy Man business management. We've listened to our customers and have included many of t...
more about Handy Man Pro
Stock Spy - RSS Stock News Charts

Stock Spy - RSS Stock News Charts

by Stock-Spy.com RSS Feeds
Have you ever seen a stock chart and wondered what made the stock shoot up like a rocket or drop like a rock? Stock Spy is unlike any other stock c...
more about Stock Spy - RSS Stock News Charts
UK All Stock Monitor

UK All Stock Monitor

by FuZhiPing RSS Feeds
The UK All Stock Monitor allows you to browse all 2800 + stocks listed company information on the London Stock Exchange.A very quick and easy way t...
more about UK All Stock Monitor
Kennel Manager

Kennel Manager

by Lazy Bayou RSS Feeds
This is a great program for any size pet boarding operation. Its hard to stay organized in a small business, where everybody has a lot of hats to w...
more about Kennel Manager
 

Stock Quotes for Smartphone

by FRANZ AG RSS Feeds
Stock Quotes for Smartphone is an easy-to-use application for modern mobile platform. It allows you to monitor stock quotes information provided by...
more about Stock Quotes for Smartphone
My Budget

My Budget

by B. Software dba LingleTech RSS Feeds
Calculates your income, expenses, and shows your balance. You can set reminder alarms for each item/bill due. Mark items as paid and include or e...
more about My Budget
 

Visual Options Analyzer

by FRANZ AG RSS Feeds
Visual Options Analyzer (VOptions) is a powerful analysis tool for development, testing, and application of stock and options strategies. Its easy-...
more about Visual Options Analyzer
** Maid Manager - UNAVAILABLE

** Maid Manager - UNAVAILABLE

by Lazy Bayou RSS Feeds
This is a great program for the small to mid-size maid service and home/office cleaning business for both home and commercial accounts. Its hard t...
more about ** Maid Manager - UNAVAILABLE
Equity Rider St, Yearly subscription

Equity Rider St, Yearly subscription

by Cougar Software RSS Feeds
EquityRider is an advanced stock charting and trading systems analysis software for many markets: stocks, forex, and futures. It allows you to crea...
more about Equity Rider St, Yearly subscription
MobFinance US Edition (Designed for Blackberry)

MobFinance US Edition (Designed for Blackberry)

by BuzzerMatrix RSS Feeds
MobFinance is a powerful real-time portfolio management program that enables an investor to monitor stock portfolios traded on 10 US exchanges by r...
more about MobFinance US Edition (Designed for Blackberry)
Stock Quotes for PocketPC

Stock Quotes for PocketPC

by FRANZ AG RSS Feeds
Stock Quotes for Pocket PC is an easy-to-use application for modern mobile platform. It allows you to monitor stock quotes information provided by ...
more about Stock Quotes for PocketPC
! Worldwide Stock Monitor

! Worldwide Stock Monitor

by FuZhiPing RSS Feeds
The Worldwide Stock Monitor gathers 1800+ Worldwide Finance Securities Stock Exchanges Websites. It allows you to monitor Worldwide Stock daily tre...
more about ! Worldwide Stock Monitor
MobFinance US Edition for Symbian S60

MobFinance US Edition for Symbian S60

by BuzzerMatrix RSS Feeds
MobFinance is a powerful real-time portfolio management program that enables an investor to monitor stock portfolios traded on 10 US exchanges by r...
more about MobFinance US Edition for Symbian S60
MortgageTools Professional

MortgageTools Professional

by The Mortgage Toolbox RSS Feeds
Professional Mortgage Calculators for the Serious Homebuyer. Extremely powerful and easy-to-use mortgage calculators are finally here. You will be ...
more about MortgageTools Professional
Rylstim Budget

Rylstim Budget

by Rylstim RSS Feeds
Completely new, yet the simplest way to keep an eye on your money daily is to use calendar. But to not merely look at it the way you did it before ...
more about Rylstim Budget
iMoney Family Version

iMoney Family Version

by imoneysoft RSS Feeds
iMoney soft helps people organize and manage their personal finances quickly and easily. It supports all the features required for home or even sma...
more about iMoney Family Version
Featured Product
Mobile Device Lockdown. With SureLock, you can allow only desired applications to run on the device and only admin can access the password protected settings to either modify lockdown configurations or exit the lockdown.
Search

Categories Tree
Operating Systems
Recently Added Developers
Products Archive
«        July 2020        »
MonTueWedThuFriSatSun
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Copyright © 2008-2017 TheDownloadPlanet, Inc. All Rights Reserved Terms of Use »  Disclaimer »  Privacy Policy »  Our Partners Free software - Pages in the main Google index, Pages in the supplemental Google index and Supplemental Ratio(!less is better!). Click image for more detailed information.